ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                     

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ»

 

1. Η εταιρεία  «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια για την ανακύκλωση με τον τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ» (εφεξής καλουμένη η «Ενέργεια»), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 20.12.2018-31.05.2019, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα και σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.) με την επωνυμία «Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαμάη αριθμός 3 με ΑΦΜ 090193256 ΔΟΥ Α’ Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «Περιβαλλοντική Οργάνωση»). Τα δώρα που αναφέρονται κατωτέρω, υπό όρο 5 παρέχονται από την «Διοργανώτρια».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια:

Στην Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Διοργανώτριας, της Coca-Cola Hellas SA και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων της Ενέργειας.

3. Διάρκεια της Ενέργειας:

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 20.12.2018, ώρα [00:00:00] έως 31.05.2019, ώρα [23:59:59] (εφεξής καλουμένη «Διάρκεια») ή έως την συμπλήρωση του συνολικού ποσού των 15.000 ευρώ, που θα προκύψει ως άθροισμα είτε από τις δωροεπιταγές  αξίας 5 ευρώ εκάστη που θα μπορούν να κερδίσουν οι συμμετέχοντες  από το μηχάνημα «Ανακυκλώνεις & Κερδίζεις», είτε με την ανακύκλωση συσκευασιών για το πρόγραμμα ανταμοιβής με δωρεά στο Zero Waste Future Πρόγραμμα στο μηχάνημα «Ανακυκλώνεις & Προσφέρεις», οποιοδήποτε έρθει πρώτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια:

H «Διοργανώτρια» διαθέτει στον χώρο του Zero Waste Lab, στο χώρο της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 154, περίπτερο «Εμπορική Τράπεζα» Ν. Πύλη (ΧΑΝΘ), Τ.Κ. 546 36, δύο μηχανήματα ανακύκλωσης, τα Reversed Vending Machines. Τα μηχανήματα δέχονται ανακυκλώσιμες (πλαστικές ή αλουμινένιες) συσκευασίες και σε ανταπόδοση οι συμμετέχοντες δύνανται είτε να κερδίσουν δωροεπιταγές είτε να χαρίσουν το ποσό που αντιστοιχεί στις συσκευασίες που ανακύκλωσαν στο Zero Waste Future Πρόγραμμα.  Κάθε μηχάνημα συμμετέχει αποκλειστικά σε ένα από τους δύο τρόπους ανταμοιβής.

Τα μηχανήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταμοιβής με δωροεπιταγές θα εκδίδουν απόδειξη με τον αριθμό των συσκευασιών που ανακυκλώθηκαν και το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές. Όταν ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας ίσης με πέντε (5) ευρώ δικαιούται να παραλάβει μια ισόποση δωροεπιταγή, εξαργυρώσιμη σε επιχείρηση ή κατάστημα διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών επιλογής της Διοργανώτριας. Κάθε συσκευασία που επιστρέφεται προς ανακύκλωση αντιστοιχεί στο ανταποδοτικό ποσό για το οποίο θα ενημερώνεται εκείνη την ώρα ο συμμετέχων. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιδεικνύει την ταυτότητά του και να υπογράφει σε ειδικό έντυπο κατά την παραλαβή της δωροεπιταγής.

Για την παραλαβή δωροεπιταγής από ανήλικο που δεν διαθέτει ταυτότητα απαιτείται η συναίνεση του ασκούντος την επιμέλεια.

Κάθε «Συμμετέχων», με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, έχει δικαίωμα απεριορίστων συμμετοχών καθ’ όλη την «Διάρκεια» της «Ενέργειας».

Τα μηχανήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταμοιβής του Zero Waste Future Προγράμματος, θα εκδίδουν αντίστοιχα αποδείξεις με τον αριθμό των συσκευασιών που ανακυκλώθηκαν και το ποσό που αντιστοιχεί στην κάθε συσκευασία, ώστε να γνωρίζει κάθε Συμμετέχων το ποσό με το οποίο συνεισέφερε στο πρόγραμμα Zero Waste Future. Με την ολοκλήρωση της «Ενέργειας» η Διοργανώτρια θα προβεί σε δωρεά του ποσού που συγκεντρώθηκε στο Zero Waste Future Πρόγραμμα και θα ενημερώσει σχετικώς το κοινό μέσω της ιστοσελίδας https://www.coca-cola.gr/zerowastecities αλλά και με δελτίο τύπου. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει κατά την κρίση της και σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες το αντίτιμο της κάθε συσκευασίας που ανακυκλώνεται.

 

5. Δώρα

5.1 . Η κάθε δωροεπιταγή θα είναι αξίας  πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Οι δωροεπιταγές  αυτές θα παραδίδονται επί τόπου στους νικητές από εκπρόσωπο της «Περιβαλλοντικής Οργάνωσης» με την προσκόμιση των αποδείξεων που θα αθροίζουν σε 5 ευρώ.

5.2 . Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6 . Ευθύνη Διοργανώτριας.

Η «Διοργανώτρια» δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην Ενέργεια.

7. Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την «Ενέργεια» ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο της, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της «Ενέργειας». Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Η «Διοργανώτρια» μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την «Ενέργεια» χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η «Διοργανώτρια» ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της «Ενέργειας» οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της «Διοργανώτριας» ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της «Ενέργειας» ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Διευκρινίζεται ότι η «Διοργανώτρια» δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των τυχερών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

8. H «Διοργανώτρια» έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στην Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

9. Η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους «Συμμετέχοντες», για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με την Ενέργεια.

Η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε νικητής της Ενέργειας έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως το δώρο του ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην «Ενέργεια». Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της «Διοργανώτριας», η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

10. Προσωπικά Δεδομένα

10.1. Στο πλαίσιο της Ενέργειας, η Περιβαλλοντική Οργάνωση ως εκτελούσα την επεξεργασία ή/και η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: Όνομα, Επώνυμο, ΑΔΤ, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, Αρ. Απόδειξης. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διεξαγωγής της Ενέργειας, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο της Ενέργειας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων βασίζεται στην συμβατική σχέση που συστήνεται μεταξύ της Διοργανώτριας και εκάστου Συμμετέχοντα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στην παρούσα Ενέργεια.

10.2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή της Ενέργειας, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή της Ενέργειας και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας.

10.3. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

10.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10.5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή της Ενέργειας και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την ολοκλήρωση της Ενέργειας και την απόδοση των Δώρων.

10.6.Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

10.7. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

10.8. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση DataProtectionOffice@cchellenic.com .

10.9. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» με έδρα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

 

11.  Ο Συμμετέχων δεν έχει ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Coca-Cola ή της Διοργανώτριας.

12. Η συμμετοχή στην «Ενέργεια» συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση του «Συμμετέχοντα» από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της «Διοργανώτριας».

13. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την «Ενέργεια» μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoline@cchellenic.com.

14. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με την «Ενέργεια» είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.