Ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδη αξία της Coca-Cola, πάνω στην οποία η μάρκα οικοδομεί την ιστορία και τη φήμη της, εδώ και 132 χρόνια.

Αποτελεί βασική μας εταιρική δέσμευση να συνεχίσουμε να λειτουργούμε έχοντας την ακεραιότητα και την ηθική συμπεριφορά, ως πυλώνες επιχειρησιακής αριστείας και οικοδόμησης της εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους μετόχους μας.

Σέβομαστε και προάγουμε τα ατομικά δικαιώματα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) και φροντίζουμε ώστε, σε κάθε χώρα, σε κάθε τοπική κοινωνία, στην οποία δραστηριοποιούμαστε, να γίνονται αποδεκτά.

Η πολιτική μας για τα ατομικά  δικαιώματα, Human Rights Policy,  αποτελεί  τον ακρογωνιαίο λίθο σε αυτήν την προσπάθεια. H τελευταία έκδοση παρουσιάστηκε την 11η Δεκεμβρίου του 2017 και αποτυπώνει τα αποτελέσματα μιας σε βάθος διαβούλευσης που έγινε σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικής με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων εντός της εταιρείας και των θυγατρικών της.

Η πολιτική μας για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων ισχύει για την Coca-Cola, τους οργανισμούς που έχουμε στην ιδιοκτησία μας, τους οργανισμούς στους οποίους κατέχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο ιδιοκτησίας,αλλά και όλες τις εγκαταστάσεις τις οποίες διαχειριζόμαστε και συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες δώδεκα συνιστώσες:

 • Σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων.
 • Δέσμευση των τοπικών κοινωνιών και όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), για την προστασία τους.
 • Αποδοχή της διαφορετικότητας και της κοινωνική ενσωμάτωσης.
 • Προάσπιση της ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 • Διατήρηση της υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Ασφάλιση κινδύνου στο χώρο εργασίας.
 • Αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας και της εμπορείας ανθρώπων.
 • Απαγόρευση της εργασία ανηλίκων.Σεβασμό στα δικαιώματα σχετικά με τα ωράρια εργασίας, τη μισθοδοσία και τις παροχές.
 • Προστασία των δικαιώματα χρήσης γης και των υδάτινων πόρων.
 • Προώθηση και ενθάρρυνση της ποιότητας ζωής.
 • Καθοδήγηση και αναφορά υπαλλήλων.

Στην Coca-Cola είναι ευθύνη κάθε εργαζόμενου να ακολουθεί, στο εργασιακό του περιβάλλον, τη συμπεριφορά εκείνη  που καθρεφτίζει τον σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και συνάδει με την πολιτική μας για την προστασία τους. Η πολιτική μας αυτή απαγορεύει αυστηρά οποιεσδήποτε εξαιρέσεις, διακρίσεις, παρενοχλήσεις

(Δείτε εδώ το σχετικό μήνυμα προς τους εργαζομένους από τον Διευθύνοντα Συμβουλο της Coca Cola, James Quincey)

Εάν κάποιος από τους υπαλλήλους μας διαπιστώσει ότι κάποιος παραβιάζει την πολιτική προστασίας ατομικών δικαιωμάτων ή το νόμο, καλείται να το αναφέρει αμέσως στον προϊστάμενό του,  στον σύμβουλο της νομικής μας υπηρεσίας ή να το καταγγείλει στη Γραμμή Δεοντολογίας - EthicsLine.

Ταυτόχρονα, διενεργούμε τακτικούς ελέγχους συμμόρφωσης, με στόχο να επιτύχουμε τη συμμόρφωση αυτή, κατά 98%, έως το 2020.